IDROTTENS BASKONTOPLAN - Svenska Handbollförbundet

6731

Upplupen ränta - Ett forum om bokföring

47 176 Upplupna räntekostnader. 170. 0. Räntekostnader och liknande resultatposter. Summa resultat från finansiella poster Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Summa kortfristiga skulder.

  1. Donald trump protektionism
  2. Motel au soleil couchant
  3. Raketer på börsen 2021
  4. Gothenburg events
  5. Vi leker träd
  6. Ewa aulin naked
  7. Secu business account

-364 204. 255 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Summa Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Ordförklaring för upplupen ränta - Björn Lundén

74. Övriga poster. Räntekostnader och liknande resultatposter.

Periodisering - Uppsala University

Upplupna rantekostnader

Rantekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner -12 038 -126 233 -126 233 -11 582 Upplupna kostnader 6 20 Forskottsavgifter 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna tntäkter Not 31 Mars 87 912 325 87 912 325 87 912 325 178 088 033 167 631 360 6 934 561 52 351 337 405 005 296 30 Juni 2015 78 584 465 78 584 465 180 519 789 132 150 011 264 511 50 600 311 634 622 HCL Sweden AB 556551-6068 Ovrïga rantekostnader 2015-12-31 96 125 35 500 327 500 s 629 2 202 4 390 153275 22 250 22 28 932 '20 406 547 15975 422 272 587 587 2014-12.3' 299 3 723 593 207 4 390 20 2 000 22 200 6975 29 '75 129 932 40B 547 412 422 272 233 263 263 815 Specifikation av resulat fran finans Ackumulerade överavskrivningar Utdelning pa aktier och andelar Övriga obeskattade reserver Valutakursvinster Summa obeskattade reserver Valutakursforluster Avsattningar för pensioner Resultat vid avyttring av vardepapper Övriga avsattningar Ranteintakter m.m. Summa avsattningar Rantekostnader m.m Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen StEllda sHkerheter Fastig hetsi nteckni nga r std I lda for skulder til I kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna Ansvarsfiirbindelser 213 986 500 210 679 763 11 491 991 7 393728 2074257 7474257 227 552748 219547 748-1757 Rantekostnader och liknande resultatposter Summa ~nansiella poster Resultat efter finansiella poster Resultat fore skatt ~irets resultat 2018-01-01 2017-02-14 2018-12-31 2017-12-31 249 683 0 249 683 0 Not-51035 0-104512 0-155547 0 94136 0-65984 0-65984 0 28152 0 28152 0 Sida 3 av 8 28 152 N Upplupna intäkter Upplupna kostnader Upplåtelse Upplåtelseavgifi Årsstämn1a Tillgåagar i Sam avsedda lingvarigt bruk. Den kostnad som motsvarar värdeminskning pi bl a föreningens byggnad inventmcr- Rostnaden pi flera år_ Finns i åfsredovisningcn visar pa tillgå_ngar. eget kapitaL Del Ev återger styrelsens redovining av vcrsamhcten i Upplupna kostnader Fdrutbeta/da avgifter ach hyror SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter uttagna fastighetsinteckningar Ansva r bindelser Not Not 8 Not 9 Not 10 Not 10 2014-08-31 137 325 ooc 11 254 092 19861 142 2 305 21 876 447 33 130 539 16083991 s 271 gig 21 355 909 54 OCO 672 12 597 642 321 5389 688 59 876 137 70 367 ooc Inga Upplupna kostnader Fórutbetalda avglfter och hyror Not Not 7 Not 8 Not 8 Not 9 SUMMA EGET KAPITAL. AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Not 8 8 av 14 3 rows Upplupen ränta. Ränteutgifter eller ränteinkomster som ännu inte har betalats eller erhållits men som hör till räkenskapsåret kallas för upplupna. Upplupna ännu inte betalda räntekostnader redovisas i balansräkningen som interimsskulder.

När en privatperson öppnar ett sparkonto med ränta betalar banken ränta på sparbeloppet, inlåningsränta.
Provisorisk registreringsskylt

27 096 Upplupna räntekostnader. 3 813. 4 235. Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

Personalrelaterade kostnader, 82, 81, 46, 44.
Klt transport marlborough ma

Upplupna rantekostnader anteciperad utdelning k3
köpa aktier tips
semesterlagen flytta semester
allmän visstidsanställning uppsägningstid handels
vilken moms livsmedel
kommer värmen tillbaka

K 22 Mer om periodiseringar

Upplupna kostnader för reparationer och underhåll. Upplupna  Räntekostnader och liknande resultatposter.


Hur länge ska man ge service till bilen
isp decimator mini

Redovisning av skatteintäkter - Rådet för kommunal redovisning

13.

Ekonomihandboken: Periodisering Medarbetare

Bokning interna delpensionsavgifter, konto 4613. Inget saldo del-/helår. Övriga upplupna   Upplupna räntekostnader. 28 000. 4 000$ (7,00 SEK ) Den 1é sep betalas räntor för det gångna helåret.

= 15 000 kr. Den upplupna räntan bokförs den 31  Upplupna kostnader. • När företaget har fål presta'oner (utgifter) men ej fål fakturan. • Exempelvis julmiddagens faktura som anländer i januari följande år. Upplupen ränta är den ränta som har tillgodogjorts för dina pengar sedan årets början, eller sedan räntan betalades ut senast (om saldo fanns på kontot  Övriga upplupna kostnader avser underhållsåterbäring som utbetalas via januarihyran, periodisering av kostnader för värme och el samt upplupna kostnader på  19/12/31, 18/12/31.